Uferweg I, Kaltnadel, 27×9 cm, 2021

Uferweg I, Kaltnadel, 27x9 cm, 2021